Algemene verkoopsvoorwaarden Partek BV

Artikel 1 – Toepassingsveld van de algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle commerciële betrekkingen tussen de PARTEK BV en haar professionele klanten, hierna “de Klanten” of “de Klant” genoemd. In het uitzonderlijke geval dat de PARTEK BV precontractuele of contractuele betrekkingen zou aangaan met één of meer consumenten in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, zal worden afgeweken van deze algemene voorwaarden om de effectiviteit van de door deze wet bepaalde consumentenbescherming te verzekeren.
2. De bestellingen bij de PARTEK BV en de door de PARTEK BV behandelde opdrachten worden uitsluitend geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de toepassing alle bepalingen uitsluit die voorkomen in of op alle documenten, van welke aard ook, die uitgaan van de Klanten, indien deze bepalingen strijdig zouden zijn met deze algemene voorwaarden of deze zouden uitbreiden zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toelating van de PARTEK BV.
3. De Klanten en de PARTEK BV erkennen elkaar als professionele vaklui met deskundigheid betreffende de producten, het materieel en de diensten die worden verkocht.

Artikel 2 – Bestellingen
Elke bestelling moet schriftelijk gebeuren. De verkoop komt pas tot stand wanneer de PARTEK BV de bestelling aanvaardt. Deze aanvaarding mag in geen geval verondersteld worden.

Artikel 3 – Prijzen en commerciële voorwaarden
1. Commerciële voorwaarden die door de technisch-commerciële vertegenwoordigers van de PARTEK BV aan de klanten zouden worden toegestaan, moeten schriftelijk worden bevestigd. Alleen schriftelijk door de PARTEK BV bevestigde aanbiedingen zijn rechtsgeldig in het geval van geschillen betreffende de commerciële voorwaarden.

Artikel 4 – Kosten
De prijzen zijn inclusief verzending, inclusief verpakking, vracht, invoer- en aanverwante rechten, en te vermeerderen met de geldende BTW, tenzij anders is overeengekomen. Bij nieuwe orders (= vervolgorders) is de PARTEK BV niet aan eerder geldende prijzen gebonden.

Artikel 5 – Betaling
1. Behoudens in het contract of in deze algemene voorwaarden vermelde andersluidende bepalingen zijn alle door de PARTEK BV uitgegeven facturen betaalbaar in euro. De tussenpersonen, vertegenwoordigers of onderaannemers van de PARTEK BV zijn in geen geval gemachtigd om betalingen van Klanten te ontvangen en/of er kwijting voor te geven.
2. Er kan een korting van 2% voor vervroegde betaling worden toegepast, afhankelijk van de bijzondere bepalingen. Deze korting wordt vermeld op de factuur. Indien een korting wordt toegepast is alleen de BTW die met de effectief betaalde prijs overeenkomt aftrekbaar.
3. Bij verkoop voor export zijn de goederen te betalen voor ze worden verzonden, of worden ze betaald met een onherroepelijke en bevestigde kredietbrief op een in België actieve bank van eerste rang.
4. Het volledige of gedeeltelijke verzuim om een factuur op haar vervaldag te betalen zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling leiden tot:
– een achterstalligheidsinterest van 12% per jaar.
– deze interest van 12% zal worden vervangen door de in artikel 5 van de wet van 2 augustus betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties bepaalde interest, indien deze hoger zou zijn.
– een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde saldo, met een minimum van € 250.
– een vergoeding voor de inningskosten volgens artikel 6 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.
5. In afwijking van punt 4 van dit artikel zal het volledige of gedeeltelijke verzuim om de factuur op haar vervaldag te betalen, indien de Klant de hoedanigheid bezit van consument in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot:
– een achterstalligheidsinterest van 12% per jaar.
– een vaste schadevergoeding van 10% van het onbetaalde saldo.
6. Alle betwistingen van een factuur moeten met motivering worden gericht aan de PARTEK binnen de 7 kalenderdagen vanaf de factuurdatum, middels aangetekend schrijven. Na deze termijn zal de betwisting niet ontvankelijk zijn.

Artikel 6 – Leveringstermijnen
1. De aan de Klanten meegedeelde leveringstermijnen zijn altijd indicatief. Een vertraging tegenover de indicatieve leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot de annulering van de verkoop.
2. Indien de vertraging van de leveringstermijn echter de 30 kalenderdagen overschrijdt, dan kan de Klant het verkoopcontract eenzijdig opzeggen na het verstrijken van 15 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de ingebrekestelling die hij per aangetekend schrijven aan de PARTEK richtte, indien de PARTEK binnen deze termijn van 15 dagen verzuimt te leveren.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud en Overdracht van risico
1. De geleverde goederen blijven eigendom van de PARTEK tot de volledige betaling van de prijs, in hoofdsom en eventuele interesten en schadevergoedingen. Indien de verschuldigde sommen niet worden betaald, kan de PARTEK de verkochte goederen op kosten van de Klant terugnemen.
2. Tot de volledige betaling van de prijs mag de Klant de goederen niet wederverkopen, niet in pand geven en niet gebruiken voor om het even welke borgstelling zonder de voorafgaande en schriftelijke toelating van de PARTEK. De Klant verbindt zich ertoe de PARTEK op de hoogte te brengen van elke beslaglegging door derden op geleverde producten waarvan de prijs niet volledig betaald is. De Klant verbindt zich er ook toe de PARTEK op de hoogte te brengen indien de producten zouden worden opgeslagen op een plaats die door de Klant of door een derde wordt gehuurd; de Klant zal de gegevens van de verhuurder dan meedelen aan de PARTEK.
3. De risico’s worden overgedragen op de Klant zodra de verkochte goederen ter beschikking worden gesteld van de Klant, zijn mandatarissen of de vervoerder.

Artikel 8 Transport – Ontvangst en klachten
1. Het vervoer van de goederen gebeurt steeds op risico van de Klant-bestemmeling.
2. Bij een betwisting op het ogenblik van de levering door de vervoerder moet de ontvanger, op straffe van onontvankelijkheid van zijn aan de PARTEK gerichte klacht:
– Het vastgestelde probleem noteren op de leveringsbon van de vervoerder: nat pakket, beschadigd pakket, ontbrekend pakket enz. De Klant zal in geen geval het voorbehoud van de hypothese van het uitpakken gebruiken (bijvoorbeeld door de termen “onder voorbehoud van uitpakken” te noteren).

– Het op de leveringsbon genoteerde voorbehoud binnen de drie dagen middels een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs schriftelijk bevestigen aan de vervoerder en niet aan de PARTEK. Hij moet de PARTEK een kopie van dit schrijven sturen.
– Het origineel van de leveringsbon zo snel mogelijk naar de PARTEK sturen, samen met de kopie van het aan de vervoerder gerichte aangetekende schrijven.
3. Indien de Klant zich niet stipt aan deze formaliteiten houdt, zal zijn klacht tegenover de PARTEK niet ontvankelijk zijn.
4. De Klant moet de geleverde producten bij de levering onmiddellijk controleren, om hun conformiteit met de in het verkoopcontract vermelde producten en de eventuele aanwezigheid van zichtbare gebreken na te gaan. De Klant moet elk gebrek aan de PARTEK signaleren binnen een termijn van drie werkdagen (zeven werkdagen indien de Klant een consument is in de betekenis van de wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming) na de ontvangst van de producten. Hij moet alle bewijsstukken voorleggen die de echtheid van het gebrek staven. Indien de Klant een zichtbaar gebrek niet binnen de drie werkdagen na de ontvangst van de producten aan de PARTEK signaleert, wordt hij verondersteld het gebrek te aanvaarden. De Klant moet bovendien de PARTEK de mogelijkheid geven om het gebrek vast te stellen en desgevallend te verhelpen.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
1. Behoudens kwade trouw, ernstige fout of verzuim om een essentiële verplichting van het contract uit te voeren, kan de PARTEK niet aansprakelijk worden gesteld.
2. Bovendien bezitten de professionele Klanten een expertise met betrekking tot de producten die de PARTEK verkoopt, zodat de Klant de volledige aansprakelijkheid draagt voor de keuze van het product, de manier waarop het wordt geïntegreerd en zijn goede gebruik volgens de regels van de kunst en de geldende reglementen.
3. De partners erkennen uitdrukkelijk dat de verplichtingen van de PARTEK BV middelenverbintenissen zijn. De PARTEK is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het door de Klant verwachte eindresultaat.

Artikel 10 – Overmacht – Toeval – Onvoorzienbaarheid
1. In het geval van overmacht of toeval, nl. indien een gebeurtenis die niet afhankelijk is van de wil van de PARTEK BV de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de verplichtingen van de PARTEK BV verhindert, zal zij ontslagen zijn van haar verplichtingen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard.
2. Voor de toepassing van deze bepaling beschouwt men onder meer de volgende gebeurtenissen als gevallen van overmacht of toeval die de uitvoering van de verplichtingen van de PARTEK BV opschorten of ongedaan maken: brand, natuurrampen en uitzonderlijke klimaatgebeurtenissen, arbeidsconflicten bij onderaannemers of leveranciers, uitzonderlijke moeilijkheden of de onmogelijkheid om de transportmiddelen en -kanalen te gebruiken, bevelen of opdrachten van Belgische of buitenlandse openbare overheden, ongevallen die de productie en de opslag van de productie beïnvloeden, de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de bevoorrading, het in gebreke blijven van de vervoerder, machinebreuk, oorlog, daden van derden of elke externe gebeurtenis die van aard is om de uitvoering van de aangegane verbintenissen te vertragen of te verhinderen.
3. Indien de uitvoering van de verplichtingen van de PARTEK BV als gevolg van omstandigheden buiten haar wil wordt verhinderd of duurder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de PARTEK BV en de Klant zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen over een aanpassing van de contractuele voorwaarden, met het oog op het herstel van het contractuele evenwicht binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de kennisgeving van deze omstandigheden door de PARTEK BV aan de Klant. Indien binnen deze termijn geen akkoord wordt bereikt, kan elke partij het contract eenzijdig beëindigen, zonder schadevergoeding van om het even welke aard.

Artikel 11 – Overdracht en onderaanneming
De PARTEK BV behoudt zich het recht voor om de rechten die voortvloeien uit het contract en deze algemene voorwaarden zonder het akkoord van de Klant over te dragen en in onderaanneming te geven.

Artikel 12 – Opzegging
Indien een van de partijen één of meer van haar essentiële verplichtingen niet uitvoert, en indien zij dit niet binnen de 15 dagen na de verzending van een ingebrekestelling rechtzet, kan de andere partij de overeenkomst eenzijdig opzeggen, ten nadele van de partij die in gebreke is, onverminderd haar recht om schadevergoeding te eisen voor het nadeel dat zij door het verzuim van de uitvoering heeft geleden.

Artikel 13 – Varia
1. Geen enkele afwijking of afstand van een bepaling van deze algemene voorwaarden mag niet worden beschouwd als een afstand van de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van toepassing blijven.
2. Indien op verzoek van de Klant een factuur op naam van een derde wordt opgesteld, zijn de Klant en de derde hoofdelijk verplicht deze schuld tegenover de PARTEK BV te betalen.
3. De nietigheid of ontoepasselijkheid van één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, van de bestekken of de contracten, heeft geen invloed op de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen. De partijen verbinden zich ertoe om desgevallend de nietige of ontoepasselijke bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de inhoud van de nietige of ontoepasselijke bepaling zo goed mogelijk benadert. Indien de partijen hier niet in slagen blijven de andere bepalingen hoe dan ook volledig geldig en toepasselijk.

Artikel 14 – Toepasselijk recht
De algemene voorwaarden en alle contracten of bestekken waarop ze betrekking hebben worden uitsluitend geregeld door het Belgische recht.

Artikel 15 – Bevoegde jurisdicties
Elk geschil over de onderhandeling, de totstandkoming, de uitvoering of de ontbinding van de contractuele betrekkingen tussen de PARTEK BV en de Klant zal, indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, onder de uitsluitende bevoegdheid vallen van de rechtbanken en tribunalen van Brugge (België).